Poetry on Migrant Workers

Poetry on Migrant Workers .. వలస పక్షులం నడిసెల్లి పోతున్నాం ! కంటికి కనపడని అవినీతి తో నిరంతరం...

0
Poetry on Migrant Workers .. వలస పక్షులం నడిసెల్లి పోతున్నాం! కంటికి కనపడని అవినీతి తో నిరంతరం దహించుకుపోతున్నాము! వలస పక్షులం .. నడిసెల్లి పోతున్నాం !!!! దుఖంతో, కోపంతో, ద్వేషంతో నాగరికత అని నమ్మి...